ارزش های سازمانی شرکت هونام

همکاری و کار گروهی – مشتری مداری – ایمنی و حفظ محیط زیست- مسئولیت پذیری و پاسخگویی- کرامت و ارزش های انسانی اسلامی – بهبود مستمر