سهامداران شرکت هونام

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامدار عمده)

آقای مهدی ابوئی مهریزی

شرکت توکا صنعت فولاد هرمزگان

شرکت آتیه فولاد نقش جهان

شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان