ماموریت سازمانی

ارزش افزینی برای ذی نفعان از طریق تامین پایدار کالا (قراضه، گندله، اسفنجی)، خدمات و فروش محصولات.